Sam


Sundae Fundae

Row/Bike/Ski/Run
5 rounds of…
:30 On
:90 Off
Immediately into…
5 rounds of…
:15 On
:45 Off
Immediately into…
5 rounds of…
:30 On
:90 Off